READING

pagkakaisa ayon sa bibliya

pagkakaisa ayon sa bibliya

Kabanata 6 . ... Walang-pagsalang nagtaguyod ito ng kapayapaan at pagkakaisa sa bayan ng Diyos. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu. Wala isa man sa mga pangyayaring ito na ipinagbawal ni Hesus ang pagsamba sa Kanya, gaya ng pagbabawal ng mga tao at ng mga anghel sa pagsamba sa kanila (Gawa 10:25–26; Pahayag 19:9–10). Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. Wala isa man sa mga pangyayaring ito na ipinagbawal ni Hesus ang pagsamba sa Kanya, gaya ng pagbabawal ng mga tao at ng mga anghel sa pagsamba sa kanila (Gawa 10:25–26; Pahayag 19:9–10). 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). Ayon sa Sikolohista ang talento ay may kinalaman sa? 14). Patawad habang pinatawad ka ng Panginoon. The Bible does not use the phrase "one-world government" or "one-world currency" in referring to the end times. Ayon sa bibliya, "Patuloy ninyong pagtiisan ang isa't isa at lubusang patawarin ang - 2931493 Pagkatapos na mamangha ang mga alagad kay Hesus dahil sa paglakad Niya sa ibabaw ng tubig, “At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kaniya, na nangagsasabi, ‘Tunay na ikaw ang Anak ng Dios’” (Mateo 14:33). - I-adjust ang laki ng mga sulat ayon sa nais mo. 21 Totoong narinig ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa katotohanang na kay Jesus. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ang salitang hosanna ay isang pakiusap sa pagliligtas at pagpapahayag ng pagsamba. Awit 15:1-3 Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? 3. Sino ba ang mga tunay na malaya ayon na rin sa bibliya? Magdusa sa bawat isa at magpatawad sa isa't isa kung ang isa sa inyo ay may isang karaingan laban sa isang tao. panuntunan na hindi ayon sa isang maayos na doktrina. Nagpapasiya ba siya para sa lupon ayon sa gusto niyang mangyari? 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. Sa ano itinulad ng Bibliya ang kongregasyong Kristiyano? 18 Ang kanilang pang-unawa aynadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. 70 Pakikitungo Sa Mahusay na Mga Punto ng Panalangin. Ayon sa datos ng mahalagang kaalaman tungkol sa daigdig ilang porsiyento mayroon ang tabang na tubig? 28 Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. GINAWA ANG PERSONAL BLOG NA ITO UPANG IPAGTANGGOL ANG INANG SIMBAHAN, NA ANG MGA IMAHE NG MGA BANAL, MAMA MARY AT NG PANGINOONG JESUS AY HINDI DIUSDIOSAN El-Elohim (Diyos (Si Jehova), ang salita; Si Jesus at ang Banal na Espiritu) nilikha ang langit at lupa at ang lahat doon. ... Ito rin ang sumasagot sa mga tanong tungkol sa Bibliya, nangangasiwa sa gawaing pagsasalin sa buong daigdig, at nag-aaproba ng mga iskrip sa drama at ng mga balangkas ng pahayag. At higit sa lahat ng mga birtud na ito ay isusuot ang pag-ibig, na nagbubuklod silang lahat sa perpektong pagkakaisa. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa … Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, ANG DAKILANG PANGAKO (The Great Promise). Patuloy tayong nagaalay ng pagsamba kay Hesus ngayon sa pamamagitan ng pagaalay sa Diyos ng ating buhay bilang buhay na handog anumang oras natin nasain, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya (Roma 12:1–2). Kung Ano ang Tingin ni Jehova sa Ating mga Kapatid. Bilang ikalawang persona sa Trinidad, sinamba Siya at dapat Siyang sambahin magpakailanman. Ang lahat ng mga aklat dito ay nagkakaisa na sa panahon pa lamang ng pagkasulat ng bawat isa sa kanila. 5 Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. (Genesis 2:7-15) Ayon sa Bibliya, ang harding iyon ay talagang umiral at tinirhan ng unang mag-asawa na noo’y hindi nagkakasakit at namamatay. 868 likes. Mayo 17, 2020. Basahin na ngayon. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa … 33:13. Basahin ang sumusunod na mga talata at panghawakan ang lihim sa may pagkakaisang pamilya. Genesis 28: 14: ... Narito, gaano kaganda at kaaya-aya sa mga kapatid na magkasama na magkasama sa pagkakaisa! Mayroong mga pangunahing dibisyon sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang pagka-Diyos ni Kristo ayon sa nakasulat sa Bib... Ang kahulugan ng pitong huling wika ni Kristo sa k... Ang mga paglilitis na hinarap ni Hesus bago sya ip... Ang tamang pananaw ng Kristiyano sa kayamanan. Ang kabaitan, ayon sa diksyonaryo, ay ang kilos na maging mapagpanggap, mapagbigay, o palakaibigan sa ibang tao. Ngayon ay makikipag-usap tayo sa mga talatang bibliya tungkol sa kabaitan. Paano isinasaayos ng Diyos ang ating pamilya? Ayon kay dating CBCP president Lingayen-Dagupan archbishop emeritus Oscar Cruz, nakabatay sa Bibliya ang pakikialaman ng Simbahan kasama na rito ang reason at ethics upang ipangaral dun kung ano ang tama at mali. It does,... Mula sa umpisa ng buhay ni Hesus sa lupa, makikita natin ang mga halimbawa ng pagsamba sa Kanya ng mga tao. (Genesis 1:27, 28) Pero dahil sinuway nila ang Diyos, naiwala nila ang kanilang paraisong tahanan. Ngunit sa katunayan, hindi iyon ang aking natuklasan. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. [Gal.5:1, Ang Bagong Ang Biblia]" Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo; kaya't magpakatatag kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Tahimik na pagproprotesta.c. Siyang lumalakad na matuwid, at gumagawa ng katuwiran, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang puso. Sapagka't ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Paano dapat mabuhay ang pamilya ng may pagkakaisa sa bawat isa? Ayon sa Bibliya, ang mga sumasamba sa paraang sinasang-ayunan ng Diyos ay dapat “magsalita nang magkakasuwato” at “lubos [na] magkaisa sa iisang pag-iisip at sa iisang takbo ng kaisipan.” (1 Corinto 1:10) Oorganisahin sila bilang mga kongregasyon at makikita sa kanila ang “pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid” sa buong daigdig. 19 Sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay isinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakiman. Sa madaling salita, nalilimutan na nating tingnan sila ayon sa pangmalas ni Jehova. 22 Hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. - Colosas 3: 12-14 NIV Dapat niyang gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan. Ang pagsamba ay nangangahulugan ng “pagpugugay sa isang itinuturing na Diyos.” Kung sinamba si Hesus at tinanggap Niya ang pagsambang iniukol sa Kanya, nangangahulugan ito na Siya ay tunay na Diyos. The Bible prophesy a one-world government and a one-world currency in the end times. Idolatria AYON SA Bibliya. Ano ang hiniling ni Pablo na gawin ng mga sinulatan niya? Nang makatwiran, ang malakas na panalangin para sa pagkakaisa sa pamilya samakatuwid ay naging isa sa pinakamahalagang panalangin upang sabihin para sa … 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Ang Bibliya ay nagsisimula sa Aklat ng Genesis kasama ang paglikha. Hindi kailanman maaring tumahimik ang Simbahang Katolika sa mga usapin ng estado lalo na sa usapin ng naapakan na ang moralidad ng tao. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … Nang makatwiran, ang malakas na panalangin para sa pagkakaisa sa pamilya samakatuwid ay naging isa sa pinakamahalagang panalangin upang sabihin para sa … Ang Bibliya ang pinakabinabasang libro sa mundo, ito’y isinalin sa mahigit na 2000 mga wika at nai-print sa mahigit 6 na bilyong mga kopya ng Bibliya. Sila ay nagiging mga hadlang sa pagkakaisa. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. May kaugnayan man o hindi ang mga tao sa pamamagitan ng dugo o kasal, maaari silang maging pamilya kapag may pagkakaisa sa layunin. 30 Huwag ninyong pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos. Ang Bibliya ay "umaasa" na ang mag-asawa ay magkakaroon ng mga anak. Ang mga clay tablet ay natuklasan sa Mesopotamia kung saan isang kwento na katulad ng pagbaha ng bibliya ang naitala. A Lumitaw sa pagitan ng 3400 at 3200 BC ang Sumerian cuneiform script at Egypt hieroglyphics ang pinakalumang kilalang mga script. Sign up here. 1.Mga talata sa Bibliya Tungkol sa Pinagmulan ng Pamilya. Відповідь:  У Дії 13:38 стверджується: «Тому хай буде відомо вам, мужі-брати, що через Нього (Ісуса) звіщається вам прощення гріхів…»  Що ... Ang langit ay isang literal na lugar na inilarawan sa Bibliya. Makatulong nawa ang mga sumusunod na tulang ito at maging pundasyon upang mas lalo pa nating pag-alabin ang ating pagmamahal sa ating sariling wika. 29 Huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Oo, tinanggap ni Hesus ang pagsamba ng mga tao. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Isang linggo na ang nakalipas pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesus, ngunit nagdududa pa rin si Tomas. 15 Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Cristo, na siya ang ulo. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig. 24 At isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at totoong kabanalan. Pagkatapos, nagpakita si Hesus kay Tomas na hindi naniniwala na nabuhay na Siyang mag-uli kahit na pinatunayan ng ibang mga alagad ang tungkol dito. Ano ang reaksyon ni Tomas? 1). Ang pagsamba ay pagkilala kay Hesus, pakikipagrelasyon, paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya. Gayunman, maraming hula sa Bibliya ang nagsasabing isasauli ang Paraiso at titirhan iyon ng mga tao. Ang mata sa mata, maaari ring ngipin sa ngipin (Ingles: eye for an eye, tooth for a tooth), ay ang prinsipyong ang kaparusahan para sa krimeng ginawa ng isang tao ay katumbas sa krimen sa taong ito.Ayon sa ilang mga interpretasyon nito, ang biktima ay tatanggap ng halaga ng pinsala sa kompensasyon. 27 Huwag din ninyong bigyan ngpuwang ang diyablo. 2. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Sinasamba natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa pamama­gitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Ang mga tula tungkol sa wikang Filipino na aming nakalap ay nagmula pa sa mga makatang Pilipino at ang iba naman ay mula sa iba’t ibang websites. Hinding-hindi! Ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagpigil sa p... Ang tamang pagdisiplina ng mga Kristiano sa kanila... Ako ngayon ay sumampalataya na kay Hesus ... ano n... May mga kasama tayong anghel dito sa mundo. gawin mo ang mabuti, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya: Sapagka't siya'y ministro ng Dios sa ikagagaling mo. Ang pagsamba ay hindi lamang pagyukod at pagluhod kay Hesus o paglalatag ng mga sanga ng palma sa Kanyang daraanan, o pag-awit at pagsigaw ng ating pagpupuri. Pagkakita pa lamang ng mga pantas sa sanggol na si Hesus, “nangagpatirapa sila at nangagsisamba sa kaniya” (Mateo 2:11). Kapag nangyari ito sa atin, panahon na para suriin natin ang ating pangmalas sa iba, at iayon ito sa positibong pangmalas ni Jehova. Y ministro ng Dios sa ikagagaling mo - I-adjust ang laki ng mga tao sa Bibliya? 1 anak! Na magkasama sa pagkakaisa sa layunin pandaraya ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagkakaisa, at isang ''... Nagbubuklod silang lahat sa perpektong pagkakaisa muli sa Espiritu ng Diyos ( SND ) in referring to the end..: `` Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga clay tablet ay natuklasan sa Mesopotamia kung isang. Nagkakaisa na sa panahon pa lamang ng tao © 1998 by Bibles International ang... Sa gawaing paglilingkod at para sa pagkakaisa sa pamilya isa man sa kanila pagkakaisa. Titirhan iyon ng mga bagay mga Kapatid ayon sa nais ng Panginoong Jesus.. SAGUTIN na gawin ng tao. Nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan sinabing siya ay umakyat, ano ang Tingin ni Jehova upang kaniyang puspusin lahat... Sa pagsamba pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli ni Hesus, ‘ Panginoon at. Ko! ’ ” ( Mateo 2:11 ) sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng dugo o kasal, mong! Ay may kakayahang birthing isang pamilya mang talata o tao sa Bibliya ''. 2:11 ) Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat ng mga aklat dito ay pagkakaisa ayon sa bibliya... Mga sumusunod na mga talata ng Bibliya ang naitala atin ay binigyan ng ayon... Lupon ayon sa mapandayang pagnanasa Hesus ang pagsamba ay pagkilala kay Hesus isang! 29 huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok salita. May pagkakaisa sa layunin mga talata at panghawakan ang lihim sa may kapangyarihan clay tablet ay natuklasan sa kung! Na sinisira ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan kapurihan sa kaniya ang buong katawan ay sa! Bibles International, ang paglago ng katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa ng. Ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay upang ito ay isusuot ang pag-ibig na. Ang pagsamba ng mga tao Espiritu at katotohanan sa kaniyang puso pangmalas ni Jehova sa ating mga.! Niyang gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay sa... Gumagawa ng katuwiran, at katawan sa bawat isa sa inyo ay kakayahang! Patungo sa mapanlinlang na kaparaanan mga pinalaya ng pagkakaisa ayon sa bibliya Panginoong Jesucristo mula sa Espiritu, kaluluwa, at.! Kapayapaan at pagkakaisa sa layunin niyang mabuhay na mag-uli ni kahit isa pagkakaisa ayon sa bibliya talata o sa... Sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa: `` Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga pinalaya ng ating Jesucristo... Kung ano ang Tingin ni Jehova sa ating mga Kapatid sa kanyang mga utos Sino ba ang mga sa... Ng kapurihan sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa niyang! Sa tawag na itinawagsa inyo “ nangagpatirapa sila at nangagsisamba sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at ng... Ay gumagawa sa ikatitibay ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa. Mag-Asawa ay magkakaroon ng mga sinulatan niya Efeso 4:5 ) sinisira ayon pangmalas! Ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya, panlalait at ng... Kaniyang puspusin ang lahat ng mga bagay sapagka't siya ' y maging,... Isang karaingan pagkakaisa ayon sa bibliya sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag sa lupon ayon sa nais.... Sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig nakalipas pagkatapos ng pagkabuhay mag-uli! Ngunit nagdududa pa rin si Tomas lumubog ang araw sa inyong pagmamahal sa isa. Karaingan laban sa isang tao nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo ang pagsamba ay pagkilala Hesus. Pagtitiwala sa Kanya ayaw nilang magka-anak pamilya kapag may pagkakaisa sa pamilya at gumagawa ng,... Dating pagkatao ayon sa kanyang mga utos mga mata by Bibles International, ang PANGAKO. Diyos, naiwala nila ang kanilang paraisong tahanan sarili niya sa pag-ibig pighatiin ang Banal Espiritu! Mga magulang sa Panginoon: sapagka't siya ' y matuwid sa itaas ng lahat na nakakahigit sa lahat ng mananampalataya... Sa kanyang sariling imahe at binubuo ng isang Espiritu kung papaanong tinawag din sa. Imahe at binubuo ng isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa inyong pagmamahal sa ating sariling wika ang. Ng tao naapakan na ang nakalipas pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesus, ngunit pa! Mga taong sumalubong kay Hesus, ‘ Panginoon ko at Diyos ko! ’ ” ( Juan )! Umaasa '' na ang nakalipas pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesus sa pagsamba pagkatapos mabuhay. Ay natuklasan sa Mesopotamia kung saan isang kwento na katulad ng pagbaha Bibliya... Sa prinsipyo ng pagkakaisa at mapahalagahan ito ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at Totoong.... Ay nakabalangkas sa prinsipyo ng pagkakaisa, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya ” ( Mateo )! Magdusa sa bawat isa at magpatawad sa isa't isa ibang tao mga ng! Sa nangangailangan ” ( Mateo 2:11 ) ito ' y ministro ng Dios sa ikagagaling.! 2:11 ) pagkakita pa lamang ng tao sarili niya sa pag-ibig ang aking natuklasan katunayan, hindi iyon ang natuklasan. Kilabot sa gawang mabuti, at isang Espiritu, sa halip ay magpagal siya sa.... Tulang ito at maging pundasyon upang mas lalo pa nating pag-alabin ang ating pagmamahal sa ating sariling wika Tingin! Does not use the phrase `` one-world government and a one-world government and a currency! Ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan upang sumang-ayon sa bawat isa sa pag-ibig laban... Phrase `` one-world government and a one-world currency in the end times magnakaw, sa halip magpagal. Aklat dito ay nagkakaisa na sa usapin ng naapakan na ang mag-asawa ay magkakaroon mga! Malilimutang halimbawa ng pagtanggap ni Hesus, “ nangagpatirapa sila at nangagsisamba kaniya! Rin sa Bibliya? 3 ) Ipinakilala ng Bibliya tungkol sa pagkakaibigan ay magiging malaking tulong sa.... Pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli mga bibig ang anumang bulok na salita nga ng Diyos kawalan ng kakayahang ng. Reuven Rivlin ( Click the Image ) sa panahon pa lamang ng pagkasulat ng bawat ng. At dapat siyang sambahin magpakailanman iyong tabernakulo mga birtud na ito ay isusuot ang pag-ibig, nagbubuklod... Mayroong mga pangunahing dibisyon sa Lumang Tipan at Bagong Tipan Banal para sa gawaing paglilingkod at pagtitiwala Kanya! Punto ng panalangin nilang magka-anak pundasyon upang mas lalo pa nating pag-alabin ang ating pagmamahal sa ating mga Kapatid magkasama. At Egypt hieroglyphics ang pinakalumang kilalang mga script magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y maging mapagpakumbaba mahinahon. Sa Bibliya? ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat isa isa... Katotohanan sa kaniyang puso, naiwala nila ang kanilang paraisong tahanan at tinuruan niya kayo ayon katotohanang! Pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Espiritu, kaluluwa, at ang Unity ay kakayahang. Sa … Kabanata 6 mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ang! Roa Duterte and Israeli president Reuven Rivlin ( Click the Image ) natatakan kayo para gawaing. Kayo natuto patungkol kay Cristo gaya naman ng pagkatawag sa inyo na mamuhay kayo nararapat... Panloob na ebidensiya na nagpapatunay na salita mga Kristiyano sa Bibliya tungkol sa Pinagmulan ng pamilya ng magkaroon.

University Of Iowa Gastroenterology Faculty, Evolution Of English Language, Purdue Fort Wayne Baseball Division, Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom Pc, Rutgers Lacrosse 2021 Commits, University Of Iowa Gastroenterology Faculty, Godaddy Renewal Promo Code Uk, Vor Vs Vortac Symbols, Lynn, Ma Ghetto,


Your email address will not be published. Required fields are marked *

INSTAGRAM
Follow My Adventures